Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει επίσημες επικυρωμένες μεταφράσεις ιδιωτικών και δημοσίων εγγράφων. Οι μεταφράσεις μπορούν να αφορούν έγγραφα που απαιτείται να μεταφραστούν από και προς τη Ρουμανική, την Αγγλική και την Ελληνική γλώσσα.

Αναλαμβάνουμε την μετάφραση και επικύρωση εγγράφων στις ακόλουθες κατηγορίες που είναι κοινές τόσο για τα δημόσια όσο και για τα ιδιωτικά έγγραφα.

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:


 • Πιστοποιητικά γεννήσεως, βαπτίσεως, γάμου, θανάτου, οικογενειακής καταστάσεως, ποινικού μητρώου ΜΗΔΕΝ


 • Βεβαιώσεις Δήμων και λοιπά πιστοποιητικά


 • Διπλώματα οδήγησης


 • Διαβατήρια


 • Ιατρικές αποδείξεις χωρίς ιατρικούς όρους


 • Άδειες παραμονής


 • Κλήσεις μαρτύ­ρων


 • Επισημείωση APOSTILLE


 • Προσωπικά έγγραφα – Ιδιωτικές επιστολές


Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:


 • Ιατρικές διαγνωστικές εκθέσεις


 • Δικαστικές αποφά­σεις – πρακτικά δικαστηρίων – πληρεξούσια


 • Καταστα­τικά εταιρειών – σωματείων


 • Έγγραφα με οικονομικούς – τεχνικούς – επιστημονικούς όρους


 • Αναλυτικοί οδηγοί σπουδών


 • Ισολογισμοί εταιρειών


 • Φύλλα Εφημερίδος Κυβερνήσεως


 • Ανακοινώσεις – Αγγελίες στον τύπο (με ορολογία)


 • Προσωπικά έγγραφα – ιδιωτικές επιστολές (με ορολογία)


 • Έγγραφα διαθηκών


 • Βιογραφικά σημειώματα με ορολογία


 • Αποφάσεις υπηρεσιών για άδειες εργασίας


 • Κείμενα διαδικτυακού τύπου


 • Ομι­λίες, πρακτικά συνεδριάσεων


 • Σύνθετη αλληλογραφία ελληνικών δημοσίων υπηρεσιών με διεθνείς οργανισμούς και την Ε.Ε.


 • Εκθέσεις – αναφορές από και προς την Ε.Ε.


 • Κείμενα νομοθεσίας Ε.Ε.


 • Έγγραφα πολιτικής ση­μασίας (επικοινωνίες, ομιλίες)


 • Έγγραφα που αφορούν δικαστικές υποθέσεις (δικαστική συνδρομή, διεθνές και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης)


 • Έγγραφα που αφορούν πολιτικές της Ε.Ε.


 • Εγχειρίδια (πολιτικών, δράσεων, ενημέρωσης)


Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:


 • Αποδεικτικά σπουδών (πτυχία-διπλώματα)


 • Ανα­λυτική βαθμολογία πτυχίων – Βεβαιώσεις σπουδών


 • Πιστοποιητικά (Ιατρικά, Στρατολογικά)


 • Εθιμοτυπικές επιστολές


 • Φορολογικές δηλώσεις


 • Τιμολόγια -αποδείξεις παροχής υπηρεσιών


 • Βεβαιώσεις (Υπηρε­σιών, Οργανισμών, Τραπεζών, Ευρωπαϊκής Ενώσεως)


 • Ποινικά μητρώα με περιεχόμενο


 • Ιατρικές αποδείξεις με ιατρικούς όρους


 • Άδειες εργασίας – διδασκαλίας


 • Συστατικές επιστολές


 • Υπεύθυνες δηλώσεις


 • Βιογραφικά σημειώματα απλά


 • Ανακοινώσεις – Αγ­γελίες στον τύπο


 • Απλή αλληλογραφία ελληνικών δημοσίων υπηρεσιών με διεθνείς οργανισμούς και την Ε.Ε.


Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:


 • Χειρόγραφες ιατρικές εκθέσεις


 • Χειρόγραφες δικαστικές αποφάσεις – πληρεξούσια – πρακτικά δικα­στηρίων


 • Χειρόγραφες καταθέσεις μαρτύρων


 • Χει­ρόγραφα με οικονομικούς – τεχνικούς – επιστημονικούς όρους


 • Χειρόγραφες αποφάσεις διαζυγίων


 • Χειρό­γραφα προσωπικά έγγραφα – ανεπίσημα γράμματα


 • Χειρόγραφα βιογραφικά σημειώματα με ορολογίες


 • Χειρόγραφες αποφάσεις υπηρεσιών για άδειες εργασίας


 • Χειρόγραφες διαθήκες


 • Χειρόγραφες εκθέσεις αυ­τοψίας


 • Χειρόγραφες ληξιαρχικές πράξεις ελληνικών ή ξένων ληξιαρχείων