Με τη μακρόχρονη εμπειρία μας στον τομέα των συμβάσεων υποστηρίζουμε συμβουλευτικά επιχειρήσεις και ιδιώτες, καλύπτοντας τις νομικές τους ανάγκες τους σε κάθε στάδιο της δραστηριοποίησής τους. Αναλαμβάνουμε τόσο τη σύνταξη νομικών κειμένων και συμβάσεων όσο και την εκπροσώπησή των Πελατών μας σε περίπτωση  κατά την οποία προκύπτουν θέματα  εφαρμογής  υποχρεώσεών και δικαιωμάτων τους.

Η εμπειρία μας εκτείνεται σε:

Συμβάσεις αγορών - πωλήσεων:


 • Συμβάσεις προμηθειών


 • Σύμβαση πώλησης επιχείρησης


 • Συμφωνητικό πώλησης μετοχών Α.Ε.


 • Σύμβαση εκχώρησης απαιτήσεως


 • Ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης καινούργιου αυτοκινήτου με παρακράτηση κυριότητας και πίστωση του τιμήματος


Συμβάσεις υπηρεσιών:


 • Σύμβαση παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών


 • Σύμβαση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security)


 • Σύμβαση χορηγίας


 • Σύμβαση παρακαταθήκης (αποθήκευσης)


 • Σύμβαση διορισμού ασφαλιστικού πράκτορα


 • Σύμβαση αναζήτησης προσωπικού


 • Σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών


 • Σύμβαση τεχνικής υποστήριξης, επισκευής και συντήρησης


 • Ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω τηλεφώνου (για Dial-up σύνδεση στο Internet)


Συμβάσεις μισθώσεων και αδειών χρήσεως:


 • Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας


 • Ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης


 • Ιδιωτικό συμφωνητικό υπεκμίσθωσης


 • Τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού υπεκμίσθωσης


 • Λύση ιδιωτικού συμφωνητικού υπεκμίσθωσης


 • Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης χώρου για την ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων


 • Ιδιωτικό συμφωνητικό χρησιδανείου


 • Ιδιωτικό συμφωνητικό εκμίσθωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών Συμβάσεις μεταφορών


 • Ιδιωτικό συμφωνητικό εσωτερικής οδικής μεταφοράς


Βοηθητικές συμβάσεις:


 • Σύμβαση εντολής – πληρεξουσιότητας – εκχώρησης εργολαβικό δίκης


 • Δήλωση αναγνώρισης χρέους


 • Ιδιωτικό συμφωνητικό εξώδικου συμβιβασμού


 • Ιδιωτικό συμφωνητικό τήρησης εμπιστευτικότητας


Συμβάσεις έργου:


 • Σύμβαση επισκευών οικίας (και γενικότερα μικρών οικοδομικών εργασιών)


 • Σύμβαση ανάπτυξης και παραχώρησης χρήσης λογισμικού (software)


 • Σύμβαση έκδοσης συλλογικού πνευματικού έργου


 • Συμβάσεις συντήρησης κλιματιστικών και καθαρισμού


 • Σύμβαση υπεργολαβίας


 • Συμφωνητικό εγκατάστασης συστήματος συναγερμού


Συμβάσεις εργατικού δικαίου:


 • Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (σε περίπτωση καταβολής νόμιμου μισθού)


 • Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (σε περίπτωση καταβολής ανώτερου μισθού από το νόμιμο)


 • Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου (σε περίπτωση καταβολής νομίμου μισθού)


 • Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου (σε περίπτωση καταβολής ανώτερου μισθού από το νόμιμο)


 • Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου (σε περίπτωση κυλιόμενου ωραρίου)


 • Σύμβαση εργασίας με μερική απασχόληση


 • Σύμβαση εργασίας εκ περιτροπής


 • Σύμβαση δανεισμού μισθωτού


Συμβάσεις αντιπροσωπείας - διανομής:


 • Σύμβαση πρακτορείας


 • Σύμβαση εκχώρησης – αναγγελία εκχώρησης


 • Ιδιωτικό συμφωνητικό δικαιόχρησης (franchise)


Συμβάσεις πιστώσεων και εξασφάλισης πιστώσεων:


 • Σύμβαση δανείου


 • Σύμβαση ενεχυράσεως απαιτήσεως


 • Σύμβαση παροχής εγγύησης


 • Σύμβαση παράδοσης επιταγών


 • Σύμβαση αποδοχής συναλλαγματικών