Κληρονομικό Δίκαιο

Η επιστημονική μας κατάρτιση σε θέματα κληρονομικού δικαίου είναι άρτια ,ήτοι:

Κληρονομική  διαδοχή – Επαγωγή κληρονομίας – Αποδοχή κληρονομίας – Αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής – Αποκλήρωση – Αποποίηση κληρονομίας – Κληρονομική αναξιότητα – Εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή – Συνεισφορά – Αναγκαστική διαδοχή

Ανικανότητα για σύνταξη διαθήκης – Τύποι διαθηκών – Περιεχόμενο διαθήκης – Προϋποθέσεις κύρους περιεχομένου διαθήκης – Ανίσχυρες διαθήκες – Ανάκληση διαθήκης – Δημοσίευση διαθήκης – Ερμηνεία διαθηκών – Σχολάζουσα κληρονομία – Κληρονομητήριο – Αγωγή περί κλήρου – Δικαστική εκκαθάριση – Διανομή κληρονομίας – Εκποίηση κληρονομίας – Δωρεά αιτία θανάτου