Σε υπηκόους τρίτων χωρών χορηγείται άδεια διαμονής για δύο έτη, εφόσον έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου (visa τύπου D από το ελληνικό προξενείο της χώρας τους) και διαθέτουν επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης τους, για το διάστημα που παραμένουν στην Ελλάδα. Αυτή η κατηγορία άδειας διαμονής έχει διάρκεια ισχύος δύο έτη και μπορεί να ανανεωθεί μετά την πάροδο αυτών ανά τριετία, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω άδεια διαμονής δεν παρέχει πρόσβαση στην ελληνική αγορά εργασίας.

Μέλη οικογενείας

Οι υπήκοοι αυτοί, μπορούν να συνοδεύονται και από τα μέλη της οικογένειας τους (σύζυγοι, παιδιά), στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος. Η προϋπόθεση των επαρκών πόρων διαβίωσης θα πρέπει να συντρέχει είτε στο πρόσωπο του κάθε μέλους της οικογενείας είτε αθροιστικά για όλα τα μέλη αυτής.

Επαρκείς πόροι

Το ύψος των επαρκών πόρων, ορίζεται, κατ` ελάχιστο στα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μηνιαίως. Στην περίπτωση που ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειάς του, το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο. Το ύψος των πόρων αποδεικνύεται από σύνταξη του εξωτερικού, τραπεζικό λογαριασμό ή αποδεικτικά ότι διαθέτουν εξ ιδίων ικανά οικονομικά μέσα, νόμιμης προέλευσης, για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής τους χωρίς, κατά το διάστημα παραμονής τους στην Ελλάδα, να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση χορήγησης άδειας παραμονής, η οποία συμπληρώνεται προσεκτικά από το δικηγορικό μας γραφείο και υπογράφεται από εσάς.
  2. Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του ισχύοντος διαβατηρίου σας.
  3. Εθνική θεώρηση εισόδου (Visa D).
  4. Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας … Ευρώ.
  5. Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000
  6. Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτετε επαρκείς πόρους διαβίωσης, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος, χωρίς να παρέχεται εξαρτημένη εργασία ή να ασκείται ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Ειδικότερα θα χρειαστούμε από εσάς:

Α) Βεβαίωση από ελληνική ή ξένη τράπεζα από την οποία προκύπτει το ύψος της τραπεζικής κατάθεσης.
ή
Β) Συμβόλαιο εργασίας από την χώρα σας που να φαίνεται ότι ο μισθός εργασίας σας είναι πάνω από 2000 ευρώ το μήνα (δηλαδή τουλάχιστον 24.000 ευρώ το χρόνο).
και
Γ) βεβαίωση από την εφορία της χώρας σας στην οποία υπάγεστε, από την οποία να προκύπτει ότι έχετε και άλλα εισοδήματα πέρα από τον μισθό σας. Ακόμα και αν δεν έχετε άλλα εισοδήματα πέρα από το μισθό σας πρέπει να προσκομίζεται αυτή η βεβαίωση προκειμένου να αποδεδείξετε την νόμιμη προέλευση των εισοδημάτων σας.
και
Δ) ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου σε περίπτωση που έχετε αγοράσει ένα ακίνητο στην Ελλάδα του οποίου η αντικειμενική αξία είναι κάτω από 250.000€.

Σε περίπτωση που θα υποβάλλεται αίτηση και για τα μέλη της οικογενείας σας θα χρειαστούν επίσης τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
Β) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης για κάθε μέλος τις οικογενείας.
Γ) Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000 για κάθε μέλος της οικογενείας
Δ) Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του ισχύοντος διαβατηρίου κάθε μέλους της οικογένειας.

Προσοχή
Όλα τα πρωτότυπα αλλοδαπά έγγραφα πρέπει να περιβάλλονται από την ειδική σφραγίδα (apostille ή να έχουν βεβαίωση από το ελληνικό προξενείο σε περίπτωση που η χώρα σας δεν έχει εισχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης όπως για παράδειγμα η Γεωργία) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή και πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά από έλληνα δικηγόρο (που έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μεταφράζει) ή από μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα.

Διάρκεια
H άδεια διαμονής για τα οικονομικά ανεξάρτητα άτομα ισχύει για δύο χρόνια, και ανανεώνεται όσες φορές ζητηθεί, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου. Η άδεια διαμονής για τα μέλη της οικογένειας λήγει ή ανανεώνεται ταυτόχρονα με την άδεια του συντηρούντος. Διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν παρακωλύουν την ανανέωση της άδειας διαμονής.