Άλλες μορφές δραστηριοποίησης μιας ξένης εταιρείας στη Ρουμανία:

Κοινοπραξία (Joint Ventures)
Εκτός των ανωτέρω μορφών εταιρειών, υπάρχει και το νομικό μόρφωμα της κοινοπραξίας, στην οποία οι συμβαλλόμενοι εταίροι διατηρούν τη νομική τους αυτοτέλεια. Γι’ αυτήν δεν υφίστανται ειδικές νομικές ρυθμίσεις, αλλά εφαρμόζονται οι διατάξεις του εμπορικού κώδικα.

Branch Formation
α. Θυγατρική – Romanian Sub-Company (Filiala)
Σύμφωνα με το ρουμανικό δίκαιο, η θυγατρική έχει ξεχωριστή νομική προσωπικότητα από την μητρική εταιρεία. Έχει δική της περιουσία, διακριτή από την περιουσία της μητρικής εταιρείας και μπορεί να συναλλάσσεται με τρίτους στο όνομά της. Ιδρύεται σύμφωνα με τους κανόνες ίδρυσης οποιασδήποτε ρουμανικής εταιρείας.
Σύμφωνα με την ρουμανική νομοθεσία για τις ξένες επενδύσεις, η δημιουργία θυγατρικής εταιρείας πραγματοποιείται με απόφαση της μητρικής εταιρείας. Το καταστατικό μίας θυγατρικής εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής διατάξεις:


 • Τον καθορισμό της θυγατρικής και της μητρικής εταιρείας


 • Την νομική μορφή της ξένης εταιρείας


 • Τον τόπο εγκατάστασης της θυγατρικής στη Ρουμανία


 • Το αντικείμενο δραστηριότητας


 • Την έδρα της ξένης εταιρείας


 • Τη σύνθεση, το ποσό και τη μεταβίβαση κεφαλαίου της θυγατρικής


 • Τις διαδικασίες και τα όργανα διαχείρισης της θυγατρικήςΗ λειτουργία μίας θυγατρικής εταιρείας: η θυγατρική εταιρεία είναι μία υποδιαίρεση της ξένης εταιρείας. Ενεργεί στο όνομα και μετά από εντολή της ξένης εταιρείας. Η μητρική εταιρεία αναλαμβάνει στο σύνολο τον επιχειρηματικό κίνδυνο, όπως και την ευθύνη όλων των πράξεων της θυγατρικής εταιρείας. Η θυγατρική διευθύνεται από ένα Διευθυντή, που ορίζεται από την μητρική εταιρεία.
Η διάλυση μίας θυγατρικής εταιρείας διέπεται από την ρουμανική νομοθεσία για τις ξένες επενδύσεις και δύναται να πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο της διάρκειας της εγγραφής. Σε περίπτωση μη λήξης της διάρκειας, είναι δυνατή η διάλυση της θυγατρικής με απόφαση της μητρικής. Τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται από το Εθνικό Εμπορικό Μητρώο στην περίπτωση αυτή είναι:

 • Αίτηση διάλυσης


 • Απόφαση διάλυσης από το νομικό πρόσωπο


 • Πιστοποιητικό εγγραφής – ίδρυσης εταιρείας


 • Πιστοποιητικό εγγραφής ίδρυσης θυγατρικής


 • Εξουσιοδότηση του εκπροσώπου της εταιρείας για διάλυση της θυγατρικήςβ. Υποκατάστημα – Romanian “Sucursala”
Αυτή η εταιρική μορφή δεν έχει διακριτή νομική προσωπικότητα από την μητρική εταιρεία. Αποτελεί επέκταση της μητρικής για εθνικούς ή υπερεθνικούς σκοπούς, αποτελώντας πάντα κομμάτι της, Δύναται να συναλλάσσεται με τρίτους στο όνομά της, αλλά πάντα για λογαριασμό της μητρικής εταιρείας, ενώ το πεδίο δραστηριότητάς της πρέπει να συνάδει με αυτό της μητρικής.
Η μητρική δύναται να ορίσει έναν εκπρόσωπο υπεύθυνο για την διαχείριση του υποκαταστήματος, προβαίνοντας και σε καθορισμό των εξουσιών του.

Αν και τα υποκαταστήματα δεν έχουν νομική προσωπικότητα διαφορετική από την μητρική τους, ωστόσο, για φορολογικούς και λογιστικούς λόγους θεωρούνται διακριτές οντότητες. Συνεπώς, διαθέτουν φορολογική έδρα και οφείλουν να τηρούν χωριστά λογιστικά βιβλία.

Το υποκατάστημα που ιδρύεται στην Ρουμανία από μία ξένη εταιρεία οφείλει να εγγραφεί στο Εμπορικό Μητρώο της περιφέρειας της έδρας του. Η εγγραφή ολοκληρώνεται εντός τριών ημερών από την υποβολή του πλήρους φακέλλου, ο οποίος περιλαμβάνει:


 • πιστοποιητικό καταχώρησης της μητρικής εταιρείας στα οικεία Μητρώα της χώρας προέλευσης, στο οποίο περιέχονται τα στοιχεία της καταχώρησης


 • θεωρημένο αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης ή / και του καταστατικού της μητρικής εταιρείας και βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές ότι το καταστατικό της ισχύει ακόμη


 • κατάλογο των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του υποκαταστήματος


 • απόφαση του αρμόδιου οργάνου της επιχείρησης για την ίδρυση του υποκαταστήματος


 • θεωρημένο αντίγραφο του εγκεκριμένου Ισολογισμού της επιχείρησης και τη συνοδευτική αναφορά του διοικητικού συμβουλίου


 • περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιούνται από το υποκατάστημαΤο υποκατάστημα εγγράφεται αυτόματα στις φορολογικές αρχές άμα τη εγγραφή του στο Εμπορικό Μητρώο και λαμβάνει αριθμό φορολογικού μητρώου (cod unic de inregistrare). Η επωνυμία του υποκαταστήματος μπορεί να διαφέρει από αυτή της μητρικής. Ωστόσο, είναι υποχρεωτικό να ακολουθείται από το όνομα της μητρικής και την λέξη υποκατάστημα (sucursala).
Σε περίπτωση παύσης της δραστηριότητάς του, το υποκατάστημα διαγράφεται από το Εμπορικό Μητρώο, με την προϋπόθεση ότι είναι φορολογικά ενήμερο απέναντι στο ρουμανικό δημόσιο.

Γραφείο Αντιπροσωπείας (Representative Office)
Τα Γραφεία αντιπροσωπείας δεν διαθέτουν νομική προσωπικότητα. Ως εκ τούτου, προβαίνουν σε ορισμένες μόνο δραστηριότητες (π.χ. πραγματοποίηση ερευνών αγοράς, προπαρασκευή συμβολαίων εισαγωγών και εξαγωγών κλπ), χωρίς να μπορούν να προβούν σε εμπορική ή παραγωγική δραστηριότητα στην Ρουμανία.
Το Γραφείο Αντιπροσωπείας ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, που αντιπροσωπεύει. Συνήθως δεν αποτελεί μία εταιρεία ή νομικό πρόσωπο και δεν μπορεί να υπογράψει συμβόλαια επ’ ονόματί του και για λογαριασμό του. Δύναται βεβαίως να ασκεί μία εμπορική δραστηριότητα (εξαιρουμένης βεβαίως της υπογραφής συμβολαίων και συμμετοχής σε κρατικές προμήθειες). Κατά βάση, λειτουργεί ως μεσολαβητής ανάμεσα στην μητρική εταιρεία και στους εμπορικούς εταίρους αυτής, προβαίνοντας σε διαφημιστικές ενέργειες, σε παροχή τεχνικής βοήθειας, σε πράξεις προβολής της μητρικής εταιρείας κ.ά.
Το Γραφείο Αντιπροσωπείας χρησιμοποιείται αρχικά σαν μία τακτική εισόδου στην αγορά, επιτρέποντας σε μία εταιρεία που επιθυμεί την δραστηριοποίησή της στην ρουμανική αγορά, να εξετάσει τις προοπτικές, προτού προβεί σε κάποια σοβαρή επένδυση.

Δείτε εδώ όλες τις Μορφές Εταιρειών στη Ρουμανία