Εμπορικό σήμα, Ημεδαπό (ελληνικό) εμπορικό σήμα, Κοινοτικό Σήμα, Διεθνές Σήμα, Κλάσεις Εμπορικών Σημάτων, Κατοχύρωση Ευρωπαϊκού Σήματος, Κατοχύρωση ονόματος, Κατοχύρωση επωνυμίας, Κατοχύρωση λογοτύπου, Κατοχύρωση σήματος.

Γενικά
Το εμπορικό σήμα είναι οποιαδήποτε σημάδι, σύμβολο, γραφική αντιπροσώπευση, επιστολή, έμβλημα, ήχος (συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων), μορφή του προϊόντος ή μορφή της συσκευασίας του προϊόντος που αντιπροσωπεύεται ελεύθερα και που χρησιμοποιείται προκειμένου να διακρίνει μεταξύ των χαρακτηριστικών όπως η ποιότητα, κατασκευή, προέλευση των αγαθών, των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Χρησιμοποιείται προκειμένου να διευκολυνθεί η διάκριση μεταξύ των προϊόντων των μεμονωμένων παραγωγών ή των κατασκευαστών και να προστατευθεί το κοινό από τον αθέμιτο συναγωνισμό. Το σήμα, μετά από τη νόμιμη εγγραφή, θεωρείται ένα μόνιμο και αποκλειστικό περιουσιακό στοιχείο του (φυσικού ή νομικού) προσώπου του οποίου το όνομα καταχωρείται.
Σύμφωνα με τον Νόμο περί Σημάτων (υπ’ αριθμ. 4072/2012), οποιαδήποτε εργασία σχετικά με το σήμα γίνεται στη Δ/νση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Το σήμα καταχωρείται και ισχύει για 10 χρόνια από την επόμενη της ημερομηνίας κατάθεσης. Η καταχώρηση του σήματος παρέχει στο δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα. Ιδίως παρέχει το δικαίωμα της χρήσεως αυτού, το δικαίωμα να επιθέτει αυτό στα προϊόντα ή εμπορεύματα τα οποία προορίζεται να διακρίνει, να χαρακτηρίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να επιθέτει αυτό στα περικαλύμματα και στις συσκευασίες των εμπορευμάτων, στο χαρτί αλληλογραφίας, στα τιμολόγια στους τιμοκαταλόγους, στις αγγελίες, στις κάθε είδους διαφημίσεις, ως και σε άλλο έντυπο υλικό και να το χρησιμοποιεί σε ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα.

Σε περίπτωση που καταθέτης σήματος να είναι αλλοδαπός.
Αν ο καταθέτης είναι αλλοδαπός, δηλ. έχει την επαγγελματική του εγκατάσταση εκτός Ελλάδος, μπορεί να υποβάλλει δήλωση κατάθεσης σήματος στην Ελλάδα. Η διαδικασία κατάθεσης σήματος είναι η ίδια, όπως για τον ημεδαπό. Με την καταχώρισή του στην Ελλάδα, το σήμα γίνεται ανεξάρτητο από το αλλοδαπό και διέπεται πλέον από το ελληνικό δίκαιο.
Διενεργείται νομικός έλεγχος για την ύπαρξη άλλων παρόμοιων ή όμοιων εμπορικών σημάτων στην ίδια ή σε άλλες κλάσεις από αυτές που ενδιαφέρουν τον πελάτη-επιχειρηματία.

Η διάκριση των Εμπορικών Σημάτων είτε ημεδαπά ή αλλοδαπά, κατατάσσονται σε:


  • Εθνικά


  • Εθνικά Συλλογικά


  • Κοινοτικά


  • Διεθνή


Η κατάθεση των Εμπορικών Σημάτων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από δικηγόρο. Το γραφείο μας αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει όλες τις υποθέσεις των εμπορικών σημάτων όλων των κατηγοριών. Όπως επίσης:


  • Παρακολούθηση των Εμπορικών Σημάτων


  • Ανανέωση ισχύος σημάτων


  • Εκπροσώπηση σε πιθανές αντιδικίες και προστασία σημάτων από προσβολή τους


  • Διεξαγωγή έρευνας για τη διαπίστωση της πιθανότητας αποδοχής ονομασιών ως εμπορικά σήματα


  • Καταχώρηση μεταβιβάσεων σημάτων, αλλαγών επωνυμίας ή έδρας του δικαιούχου τους κ.λ.π.


  • Μετάφραση τεχνικών και άλλων απαραίτητων εγγράφων