Δικαιολογητικά

  • Αίτηση συνοδευομένη από τρεις φωτογραφίες .
  • Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου. Τα στοιχεία του διαβατηρίου πρέπει να είναι τα ίδια µε τη θεώρηση εισόδου
  • Παράβολο µε τη µορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από το ∆ήµο (άρθρου 92 παρ. 1 ν. 3386/05 105 ευρώ για διπλότυπο ∆ΟΥ – 45 ευρώ ταµειακή υπηρεσία ΟΤΑ)
  • Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυµα που θα βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσηµα, το οποίο, σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα και την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία.
  • Επικυρωµένο αντίγραφο σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δηµόσια υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι η αµοιβή του είναι ίση µε τις µηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ορίζονται µε την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας καθώς και το διάστηµα απασχόλησής του ή υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του από δηµόσια υπηρεσία, στην οποία να αναφέρεται ότι η αµοιβή του εργαζόµενου είναι ίση µε τις µηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ορίζονται µε την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας καθώς και το διάστηµα απασχόλησής του.
  • Υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε την επικύρωση των αντιγράφων σύµφωνα µε το Ν. 2690/1999. Στην περίπτωση που πρόκειται για έγγραφα που έχουν εκδοθεί από δηµόσιους φορείς µπορούν να επικυρωθούν και από δηµόσια υπηρεσία ή ΚΕΠ.