Ετερόρρυθμη Εταιρεία (SCS, Societate in Comandita Simpla, Limited Partnership)

Η ετερόρρυθμη εταιρεία είναι ένωση δύο ή περισσοτέρων προσώπων, των λεγόμενων ετερορρύθμων και ομορρύθμων εταίρων. Για την σύσταση της εταιρείας απαιτείται η ύπαρξη τουλάχιστον ενός ομορρύθμου εταίρου. Οι ομόρρυθμοι εταίροι έχουν δικαίωμα διαχείρισης της εταιρείας και ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον έναντι τρίτων.

Οι ετερόρρυθμοι έχουν περιορισμένη ευθύνη μέχρι του ύψους της αξίας της εταιρικής τους εισφοράς. Η εισφορά τους μπορεί να ανέρχεται σε διάθεση χρηματικού ποσού ή περιουσιακών στοιχείων. Η συγκεκριμένη μορφή δεν είναι συνήθης στην Ρουμανία, όπως και η ομόρρυθμη.

Η ετερόρρυθμη εταιρεία συστήνεται βάσει εταιρικής συμφωνίας (partnership agreement) και ακολούθως καταγραφή στο Εθνικό Εμπορικό Μητρώο.

Ετερόρρυθμη κατά μετοχές (SCA, societate in comandita pe actiuni, limited partnership by shares)

Συστήνεται από τουλάχιστον δύο πρόσωπα εκ των οποίων ένα ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρον για τα χρέη της εταιρείας. Απεριόριστη ευθύνη έχουν και οι διαχειριστές της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας διαιρείται σε μετοχές.

Οι ετερόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται περιορισμένα μέχρι του ύψους της αξίας των μετοχών τους. Ούτε αυτή η μορφή είναι συνήθης στην Ρουμανία, όπως και οι δύο προηγούμενες.

Δείτε εδώ όλες τις Μορφές Εταιρειών στη Ρουμανία