Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας

  • Αίτηση του συντηρούντος για την έγκριση εισόδου µέλους της οικογένειας του στη χώρα λόγω οικογενειακής συνένωσης.
  • Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισµένου από τη χώρα µας και της ισχύουσας άδειας διαµονής του ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών επίσηµα επικυρωµένο και µεταφρασµένο, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσµός και σε περίπτωση µη κοινών τέκνων, δηµόσιο έγγραφο των αλλοδαπών αρχών επίσηµα επικυρωµένο και µεταφρασµένο από το οποίο θα προκύπτει ο συγγενικός δεσµός των τέκνων και του εταίρου των συζύγων συνοδευµένο από επίσηµο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, µε το οποίο θα βεβαιώνεται η δυνατότητα διαµονής τους στην Ελλάδα (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συµφωνία των γονέων για τον επιµερισµό της επιµέλειας των τέκνων που έχει περιβληθεί το νόµιµο τύπο κ.λ.π.). Στην περίπτωση 26 που ο συντηρών ζητεί την επανένωση µε ανήλικο τέκνο που έχει αποκτήσει στο πλαίσιο πολυγαµικού γάµου µε άλλη σύζυγο από αυτή µε την οποία έχει επανενωθεί στην Ελλάδα και για το οποίο του έχει ανατεθεί νοµίµως η επιµέλεια, προσκοµίζει επιπλέον έγγραφο της χώρας κατοικίας του τέκνου, επίσηµα επικυρωµένο και µεταφρασµένο µε το οποίο αποδεικνύεται η ανάθεση της επιµέλειας αποκλειστικά στον συντηρούντα.
  • Επικυρωµένο συµβόλαιο αγοράς κατοικίας ή θεωρηµένη σύµβαση µίσθωσης κατοικίας από ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία ή σε περίπτωση παραχώρησης κατοικίας υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της οικίας, θεωρηµένη από την Υπηρεσία Εισοδήµατος της αρµόδιας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ), στην οποία δηλώνει ότι παραχωρεί στον συντηρούντα την συγκεκριµένη οικία, για τη χρήση της οποίας δεν εισπράττει µίσθωµα.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι τα µέλη της οικογένειας του για τα οποία ζητείται η έγκριση εισόδου πρόκειται να κατοικήσουν µαζί του.

 

Μέλη οικογένειας Έλληνα

  • Αίτηση συνοδευόµενη µε τρεις φωτογραφίες .
  • Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου. Τα στοιχεία του διαβατηρίου πρέπει να είναι τα ίδια µε τη θεώρηση εισόδου
  • Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάµου
  • Επικυρωµένο αντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Έλληνα