Δικαιολογητικά

  • Παράβολο 900 ευρώ.
  • Βεβαίωση των αρµοδίων κατά περίπτωση αρχών για τον συνολικό χρόνο νόµιµης διαµονής στην ελληνική επικράτεια ή ακριβή φωτοαντίγραφα προηγούµενων αδειών διαµονής από τις οποίες να αποδεικνύεται συνολικά η δεκαετής νόµιµη διαµονή του στην Ελλάδα.
  • Αποδεικτικό εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων µόνο για τις περιπτώσεις που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 15, 17, 20- 22, 25-27.
  • Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων µόνο για τις περιπτώσεις που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 15, 20- 22, 25-27 και αναφορικά µε το χρονικό διάστηµα της προηγούµενης άδειας διαµονής του.