Σύντομα θα επανεργοποιηθεί το πρόγραμμα «Startup Nation» στη Ρουμανία. Το πρόγραμμα αφορά νέες επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν στη Ρουμανία μετά την 1η Φεβρουαρίου 2017 από πολίτες της Ε.Ε.

Η επιδότηση που αφορά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καλύπτει το 100% της επένδυσης και ανέρχεται μέχρι το ποσό των 44.000 ευρώ. Σε συνδυασμό με τις ισχύουσες φοροελαφρύνσεις για τις εταιρείες, όπως για παράδειγμα η πολύ χαμηλή φορολογία για κύκλους εργασιών έως 1.000.000 ευρώ, η μη υποχρεωτική ασφάλιση μετόχων κ.α. διαμορφώνουν ένα ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το Δικηγορικό μας Γραφείο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και την απαιτούμενη εμπειρία για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τις επιδοτήσεις και αναλαμβάνει την σύνταξη του φακέλου των δικαιολογητικών για την υποβολή των προτάσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.