Ιδρύεται από 2 τουλάχιστον νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ενώ το ελάχιστο εγγεγραμμένο κεφάλαιο ανέρχεται στα 90.000 Λέι (περίπου 20.000 ευρώ). Το κεφάλαιο διαιρείται σε μετοχές (ονομαστικές ή ανώνυμες), με ελάχιστη ονομαστική αξία καθεμιάς 0,1 Lei. Με την εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο, κάθε μέτοχος οφείλει να προκαταβάλλει το 30% του μεριδίου του, ενώ το υπόλοιπο 70% καταβάλλεται σε διάστημα 12 μηνών για μετοχές που εκδίδονται σε αντάλλαγμα χρηματικής εισφοράς και 24 μήνες για μετοχές που εκδίδονται σε αντάλλαγμα εισφοράς σε είδος.

Η ΑΕ διοικείται από έναν ή περισσότερους διαχειριστές (χωρίς περιορισμό ως προς την ιθαγένεια). Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πραγματοποιείται από ειδικούς ελεγκτές διαχείρισης (τουλάχιστον τρεις) και έναν αναπληρωματικό. Επίσης, επιβάλλεται ο έλεγχος από ορκωτό λογιστή, σε περίπτωση που πληρούνται δύο εκ των κάτωθι κριτηρίων, κατά το κλείσιμο της ετήσιας λογιστικής περιόδου:


  • Σύνολο ενεργητικού : 3.650.000 EUR


  • Κύκλο εργασιών : 7.300.00 EURΗ Γενική Συνέλευση λαμβάνει αποφάσεις των Μετόχων συνέρχεται σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, ενώ με πλειοψηφία των μετοχών (μία ψήφος ανά μία μετοχή).

Η ευθύνη των Μετόχων είναι περιορισμένη, καθώς δεν ευθύνονται με την ατομική τους περιουσία αλλά ευθύνονται στο μέτρο της εισφοράς τους. Οι μετοχές έχουν την ίδια αξία για τους μετόχους και τους δίδουν ίσα δικαιώματα. Οι μετοχές σε προκαταρκτικά μερίσματα χωρίς δικαίωμα ψήφου αποτελούν την εξαίρεση στον κανόνα.

Τα όργανα μιας ΑΕ είναι:


  • Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων που είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο


  • Το Διοικητικό Συμβούλιο (προαιρετικά) και


  • Ο Γενικός ΔιευθυντήςΕπιπλέον, μια Α.Ε πρέπει να ορίσει Ελεγκτική Επιτροπή ή Εσωτερικό Ελεγκτή που θα επιβλέπει της οικονομικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε. δεν είναι δυνατή παρά μόνο όταν το καταστατικό το επιτρέπει. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί, με ονομαστική αύξηση των μετοχών, ήτοι με έκδοση συμπληρωματικού αριθμού μετοχών. Οι συμπληρωματικές μετοχές δεν διατίθενται παρά μόνο μετά την πληρωμή. Η έκδοση των μετοχών αυτών περιορίζεται στον εγκεκριμένο αριθμό, που έχει ανακοινωθεί.

Η διάλυση της Α.Ε.

Γενικά, οι λόγοι διάλυσης και η διαδικασία πληρωμής στους οφειλέτες για τις Α.Ε. είναι ομοιόμορφες με την μορφή ΕΠΕ. Σε περίπτωση μίας εκούσιας διάλυσης από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, η οποία καθορίζει επίσης την επιτροπή διάλυσης, η Γενική συνέλευση πληροφορεί το αρμόδιο όργανο εγγραφής για την εγγραφή της απόφασης διάλυσης στο Εθνικό Εμπορικό Μητρώο εταιρειών.

 

Δείτε εδώ όλες τις Μορφές Εταιρειών στη Ρουμανία