Το Εμπορικό - Εταιρικό Δίκαιο αποτελεί ένα εκ των βασικότερων τομέων δραστηριοποίησης του δικηγορικού μας γραφείου. 
Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε επιχειρηματίες, έμπορους, αντιπρόσωπους κλπ, για την σύσταση και λειτουργία οποιασδήποτε μορφής εταιρείας στη Ρουμανία.

Τομείς Εξειδίκευσης:

Ίδρυση και Λειτουργία Εταιρίας:


 • Επιλογή εταιρικής μορφής και ίδρυση εταιρείας.


 • Κατάρτιση καταστατικού και λοιπών εγγράφων.


 • Κατοχύρωση εμπορικής επωνυμίας και σήματος


 • Εργασιακά και φορολογικά ζητήματα


 • Συμβουλευτική στο κανονιστικό πλαίσιο κάθε εταιρικής μορφής


 • Διεθνής φορολογικό σχεδιασμό


 • Εξωδικαστική και δικαστηριακή εκπροσώπησή


 • Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου


 • Τροποποίηση επωνυμίας


 • Αγοραπωλησία εταιρικών μερισμάτων


 • Αλλαγή έδρας


 • Παύση η προσθήκη νέου Διαχειριστή η Μετόχου


 • Συγχωνεύσεις


 • Εξαγορές


 • Λύση και Εκκαθάριση επιχειρήσεων


Κατάρτιση Συμβάσεων:


 • Αγορών και πωλήσεων


 • Έργου


 • Υπηρεσιών


 • Εργατικού δικαίου


 • Μισθώσεων και αδειών χρήσεως


 • Αντιπροσωπείας – διανομής


 • Πιστώσεων και εξασφάλισης πιστώσεων


 • Βοηθητικές συμβάσεις


Επενδύσεις:


 • Στρατηγικός σχεδιασμός


 • Κατάρτιση και αξιολόγηση επιχειρηματικού πλάνου (Business plan)


 • Κρατικές ενισχύσεις


 • Υπηρεσίες Consulting


Φορολογική Υποστήριξη:


 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων & εγγραφή τιμολογίων


 • Εγγραφή και υπαγωγή στο Φ.Π.Α


 • Εγγραφή και υπαγωγή στο VIES


 • Μισθοδοσία εργαζομένων (αν υπάρχουν)


 • Ετοιμασία φακέλου για έκδοση εντύπου Α1


 • Έκδοση τελωνειακού αριθμού


 • Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α


 • Εκτύπωση μηνιαίων ισοζυγίων


 • Δηλώσεις φόρου εισοδήματος


 • Επιστροφή Φ.Π.Α


 • Δημοσίευση ισολογισμών


 • Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις


Εμπορικά Σήματα:


 • Έρευνα και κατοχύρωση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών σημάτων


 • Παρακολούθηση των Εμπορικών Σημάτων


 • Ανανέωση ισχύος σημάτων


 • Εκπροσώπηση σε πιθανές αντιδικίες και προστασία σημάτων από προσβολή τους


 • Διεξαγωγή έρευνας για τη διαπίστωση της πιθανότητας αποδοχής ονομασιών ως εμπορικά σήματα


 • Καταχώρηση μεταβιβάσεων σημάτων, αλλαγών επωνυμίας ή έδρας του δικαιούχου τους κ.λ.π.


 • Μετάφραση τεχνικών και άλλων απαραίτητων εγγράφων


Μετάφραση και Επικύρωση:


 • Μετάφραση και Επικύρωση ιδιωτικών και δημοσίων εγγράφων από και προς Ρουμανική, Αγγλική και Ελληνική γλώσσα


 • Apostille


Επιπρόσθετες Υπηρεσίες:


 • Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα


 • Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή


 • Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας


 • Εργασιακά Ζητήματα


 • Λογιστικές Υπηρεσίες