Ανατρέξτε στις παρακάτω καρτέλες, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η άδεια διαμονής που σας ενδιαφέρει:

Σε υπηκόους τρίτων χωρών χορηγείται άδεια διαμονής για δύο έτη, εφόσον έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου (visa τύπου D από το ελληνικό προξενείο της χώρας τους) και διαθέτουν επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης τους, για το διάστημα που παραμένουν στην Ελλάδα. Αυτή η κατηγορία άδειας διαμονής έχει διάρκεια ισχύος δύο έτη και μπορεί να ανανεωθεί μετά την πάροδο αυτών ανά τριετία, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω άδεια διαμονής δεν παρέχει πρόσβαση στην ελληνική αγορά εργασίας.

Μέλη οικογενείας

Οι υπήκοοι αυτοί, μπορούν να συνοδεύονται και από τα μέλη της οικογένειας τους (σύζυγοι, παιδιά), στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος. Η προϋπόθεση των επαρκών πόρων διαβίωσης θα πρέπει να συντρέχει είτε στο πρόσωπο του κάθε μέλους της οικογενείας είτε αθροιστικά για όλα τα μέλη αυτής.

Επαρκείς πόροι

Το ύψος των επαρκών πόρων, ορίζεται, κατ` ελάχιστο στα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μηνιαίως. Στην περίπτωση που ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειάς του, το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο. Το ύψος των πόρων αποδεικνύεται από σύνταξη του εξωτερικού, τραπεζικό λογαριασμό ή αποδεικτικά ότι διαθέτουν εξ ιδίων ικανά οικονομικά μέσα, νόμιμης προέλευσης, για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής τους χωρίς, κατά το διάστημα παραμονής τους στην Ελλάδα, να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

Δικαιολογητικά
1. Αίτηση χορήγησης άδειας παραμονής, η οποία συμπληρώνεται προσεκτικά από το δικηγορικό μας γραφείο και υπογράφεται από εσάς.

 1. Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του ισχύοντος διαβατηρίου σας.
 2. Εθνική θεώρηση εισόδου (Visa D).
 3. Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 300 Ευρώ.
 4. Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000
 5. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.
 6. Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτετε επαρκείς πόρους διαβίωσης, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος, χωρίς να παρέχεται εξαρτημένη εργασία ή να ασκείται ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Ειδικότερα θα χρειαστούμε από εσάς:

Α) Βεβαίωση από ελληνική ή ξένη τράπεζα από την οποία προκύπτει το ύψος της τραπεζικής κατάθεσης.
ή
Β) Συμβόλαιο εργασίας από την χώρα σας που να φαίνεται ότι ο μισθός εργασίας σας είναι πάνω από 2000 ευρώ το μήνα (δηλαδή τουλάχιστον 24.000 ευρώ το χρόνο).
και
Γ) βεβαίωση από την εφορία της χώρας σας στην οποία υπάγεστε, από την οποία να προκύπτει ότι έχετε και άλλα εισοδήματα πέρα από τον μισθό σας. Ακόμα και αν δεν έχετε άλλα εισοδήματα πέρα από το μισθό σας πρέπει να προσκομίζεται αυτή η βεβαίωση προκειμένου να αποδεδείξετε την νόμιμη προέλευση των εισοδημάτων σας.

και
Δ) ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου σε περίπτωση που έχετε αγοράσει ένα ακίνητο στην Ελλάδα του οποίου η αντικειμενική αξία είναι κάτω από 250.000€.

Σε περίπτωση που θα υποβάλλεται αίτηση και για τα μέλη της οικογενείας σας θα χρειαστούν επίσης τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.

Β) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης για κάθε μέλος τις οικογενείας.
Γ) Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000 για κάθε μέλος της οικογενείας
Δ) Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του ισχύοντος διαβατηρίου κάθε μέλους της οικογένειας.

Προσοχή
Όλα τα πρωτότυπα αλλοδαπά έγγραφα πρέπει να περιβάλλονται από την ειδική σφραγίδα (apostille ή να έχουν βεβαίωση από το ελληνικό προξενείο σε περίπτωση που η χώρα σας δεν έχει εισχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης όπως για παράδειγμα η Γεωργία) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή και πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά από έλληνα δικηγόρο (που έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μεταφράζει) ή από μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα.

Διάρκεια
H άδεια διαμονής για τα οικονομικά ανεξάρτητα άτομα ισχύει για δύο χρόνια, και ανανεώνεται όσες φορές ζητηθεί, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου. Η άδεια διαμονής για τα μέλη της οικογένειας λήγει ή ανανεώνεται ταυτόχρονα με την άδεια του συντηρούντος. Διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν παρακωλύουν την ανανέωση της άδειας διαμονής.

Είναι η μοναδική άδεια με την οποία ένας μετανάστης που την έχει λάβει άδεια διαμονής στην Ελλάδα, η σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ, μπορεί να δουλέψει σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός Ηνωμένου Βασιλείου)

Η άδεια είναι 5ετους διάρκειας και δίνει δυνατότητα εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εκτός Ηνωμένου Βασιλείου).

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση
 • Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000
 • Άδεια διαμονής
 • Ηλεκτρονικό παράβολο 400 ευρώ
 • Βιβλιάριο υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΟΑΕΕ) ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, όπου αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία για την πλήρη κάλυψη των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης για τον ίδιο και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας του
 • Αντίγραφο του τελευταίου πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας ή άλλο επίσημο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι διαθέτει εισόδημα, ίσο με τις ετήσιες απολαβές του αμειβόμενου με τον κατώτατο μισθό, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία προσαυξημένο κατά 10% για το σύνολο των μελών της οικογένειάς του (6.900€ ανύπαντροι, 7700 παντρεμένοι)
 • Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς κατοικίας ή θεωρημένη σύμβαση μίσθωσης κατοικίας από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
 • Ειδικό πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης ή Τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης από ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ή Τίτλο αποφοίτησης από λύκεια του εξωτερικού τα οποία ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ή Αναγνωρισμένο τίτλο αποφοίτησης από τμήματα ελληνικής γλώσσας πανεπιστημίων του εξωτερικού ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1 ή Δελτίο Μόνιμης Διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή Σχετική εισήγηση από επιτροπή πολιτογράφησης του άρθρου 12 του ΚΕΙ ή Αποδεικτικά νόμιμης δωδεκαετούς διαμονής στην Ελλάδα κατά τη στιγμή υποβολής της αίτηση.

Χορηγείται σε περίπτωση που ο αλλοδαπός αποδεικνύει ότι έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα. Η άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους χορηγείται για δύο (2) έτη και στην συνέχεια μπορεί να ανανεωθεί μόνο για έναν από τους λοιπούς λόγους που προβλέπονται στον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης.

Για να εξεταστεί το αίτημα χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, οι τυπικές προϋποθέσεις του νόμου απαιτούν την προσκόμιση: 

(α) θεώρησης εισόδου, η οποία έχει χορηγηθεί από ελληνική προξενική αρχή τουλάχιστον τρία έτη πριν την υποβολή αίτησης ή

(β) οριστικού τίτλου διαμονής, ανεξάρτητα από την αρχή εκδόσεώς του, του οποίου η ισχύς έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία προ της υποβολής της αίτησης και

(γ) έγγραφα που στοιχειοθετούν την ανάπτυξη ιδιαίτερων δεσμών με τη χώρα, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παραμονή του αλλοδαπού εντός της ελληνικής επικράτειας. Κατ’ εξαίρεση, η προσκόμιση των αναφερόμενων στα στοιχεία (α) και (β) εγγράφων δεν είναι υποχρεωτική εφόσον ο ενδιαφερόμενος αποδεικνύει με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγματικό γεγονός της διαμονής του στη χώρα για επτά (7) τουλάχιστον συνεχή έτη.

Αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η υπηρεσία μιας στάσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του πολίτη τρίτης χώρας.

Για την χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, εφόσον ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός δεν κατείχε οριστικό τίτλο διαμονής σύμφωνα με τα ανωτέρω, απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

 • Αντίγραφο διαβατηρίου, έστω και αν έχει λήξει η ισχύς του,
 • Θεώρηση (visa) ή άδεια (σφραγίδα) εισόδου στη χώρα, η οποία έχει χορηγηθεί τουλάχιστον τρία έτη πριν την υποβολή της αίτησης ή έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται επταετής συνεχής διαμονή στη χώρα, πριν την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος,
 • Παράβολο ύψους 300 Ευρώ και 16 Ευρώ αντιστοίχως,
 • Έγγραφα που πιστοποιούν την ανάπτυξη δεσμών με τη χώρα,όπως:
 • βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας,
 • τίτλοι φοίτησης σε ελληνικό σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
 • προηγούμενες άδειες διαμονής, ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσης αυτών,
 • αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών,
 • αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης,
 • αποδεικτικά ύπαρξης συγγενικού δεσμού με έλληνα πολίτη ή ομογενή,
 • αποδεικτικά φοίτησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας,
 • αποδείξεις τραπεζικών συναλλαγών,
 • συμβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος,

Ως έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, βάσει των οποίων υπολογίζεται η επταετής διαμονή στη χώρα, ορίζονται ιδίως τα εξής:

Αποδεικτικά έγγραφα φοίτησης σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα των ιδίων ή των τέκνων τους,

 • αιτήματα για χορήγηση τίτλου προσωρινής ή οριστικής διαμονής ή καθεστώτος διεθνούς προστασίας,
 • αντίγραφα απορριπτικών αποφάσεων επί αιτημάτων χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής,
 • προηγούμενοι τίτλοι προσωρινής διαμονής ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής τους,
 • αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών,
 • αντίγραφο απόδοσης ΑΦΜ,
 • αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης,
 • βιβλιάρια υγείας,
 • λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, και κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του αιτούντος,
 • λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων,
 • αποδείξεις μεταφοράς εμβασμάτων στις χώρες προέλευσης, μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιρειών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, συναλλάγματος και παροχών υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με το N. 3862/2010, η εποπτεία των οποίων ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδας,
 • βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας,
 • δικαστικές αποφάσεις,
 • αποφάσεις διοικητικής απέλασης ή επιστροφής οι οποίες δεν έχουν εκτελεσθεί,
 • αντίγραφα παλαιότερων διαβατηρίων (όλες οι σελίδες),
 • δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων,
 • αποδείξεις νοσηλείας σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα,
 • συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος,
 • απόσπασμα βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων τηρούμενο από Αστυνομικό τμήμα,
 • υπηρεσιακά σημειώματα με τα οποία διατάσσεται αναχώρηση από τη χώρα.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει ο αιτών να μην έχει διακόψει τη διαμονή στη χώρα για συνεχές διάστημα που υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

Οι άδειες διαμονής για εξαιρετικούς λόγους παρέχουν στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία – παροχή υπηρεσιών ή έργου.

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση συνοδευομένη από τρεις φωτογραφίες .
 • Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου. Τα στοιχεία του διαβατηρίου πρέπει να είναι τα ίδια µε τη θεώρηση εισόδου
 • Παράβολο µε τη µορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από το ∆ήµο (άρθρου 92 παρ. 1 ν. 3386/05 105 ευρώ για διπλότυπο ∆ΟΥ – 45 ευρώ ταµειακή υπηρεσία ΟΤΑ)
 • Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυµα που θα βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσηµα, το οποίο, σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα και την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία.
 • Επικυρωµένο αντίγραφο σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δηµόσια υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι η αµοιβή του είναι ίση µε τις µηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ορίζονται µε την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας καθώς και το διάστηµα απασχόλησής του ή υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του από δηµόσια υπηρεσία, στην οποία να αναφέρεται ότι η αµοιβή του εργαζόµενου είναι ίση µε τις µηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ορίζονται µε την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας καθώς και το διάστηµα απασχόλησής του.
 • Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήµατος.
 • Υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε την επικύρωση των αντιγράφων σύµφωνα µε το Ν. 2690/1999. Στην περίπτωση που πρόκειται για έγγραφα που έχουν εκδοθεί από δηµόσιους φορείς µπορούν να επικυρωθούν και από δηµόσια υπηρεσία ή ΚΕΠ.

Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας

 • Αίτηση του συντηρούντος για την έγκριση εισόδου µέλους της οικογένειας του στη χώρα λόγω οικογενειακής συνένωσης.
 • Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισµένου από τη χώρα µας και της ισχύουσας άδειας διαµονής του ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών επίσηµα επικυρωµένο και µεταφρασµένο, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσµός και σε περίπτωση µη κοινών τέκνων, δηµόσιο έγγραφο των αλλοδαπών αρχών επίσηµα επικυρωµένο και µεταφρασµένο από το οποίο θα προκύπτει ο συγγενικός δεσµός των τέκνων και του εταίρου των συζύγων συνοδευµένο από επίσηµο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, µε το οποίο θα βεβαιώνεται η δυνατότητα διαµονής τους στην Ελλάδα (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συµφωνία των γονέων για τον επιµερισµό της επιµέλειας των τέκνων που έχει περιβληθεί το νόµιµο τύπο κ.λ.π.). Στην περίπτωση 26 που ο συντηρών ζητεί την επανένωση µε ανήλικο τέκνο που έχει αποκτήσει στο πλαίσιο πολυγαµικού γάµου µε άλλη σύζυγο από αυτή µε την οποία έχει επανενωθεί στην Ελλάδα και για το οποίο του έχει ανατεθεί νοµίµως η επιµέλεια, προσκοµίζει επιπλέον έγγραφο της χώρας κατοικίας του τέκνου, επίσηµα επικυρωµένο και µεταφρασµένο µε το οποίο αποδεικνύεται η ανάθεση της επιµέλειας αποκλειστικά στον συντηρούντα.
 • Επικυρωµένο συµβόλαιο αγοράς κατοικίας ή θεωρηµένη σύµβαση µίσθωσης κατοικίας από ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία ή σε περίπτωση παραχώρησης κατοικίας υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της οικίας, θεωρηµένη από την Υπηρεσία Εισοδήµατος της αρµόδιας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ), στην οποία δηλώνει ότι παραχωρεί στον συντηρούντα την συγκεκριµένη οικία, για τη χρήση της οποίας δεν εισπράττει µίσθωµα.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι τα µέλη της οικογένειας του για τα οποία ζητείται η έγκριση εισόδου πρόκειται να κατοικήσουν µαζί του.
 • Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος της Εφορίας του τελευταίου οικονοµικού έτους ή άλλο επίσηµο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι διαθέτει ετήσιο εισόδηµα µεγαλύτερο ή ίσο των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500 ευρώ), προσαυξηµένο κατά 20% για τον έτερο σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο.
 • Αποδεικτικά ότι είναι ασφαλισµένος για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.

Μέλη οικογένειας Έλληνα

 • Αίτηση συνοδευόµενη µε τρεις φωτογραφίες .
 • Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου. Τα στοιχεία του διαβατηρίου πρέπει να είναι τα ίδια µε τη θεώρηση εισόδου
 • Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάµου
 • Επικυρωµένο αντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Έλληνα
 • Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
 • Παράβολο 900 ευρώ.
 • Βεβαίωση των αρµοδίων κατά περίπτωση αρχών για τον συνολικό χρόνο νόµιµης διαµονής στην ελληνική επικράτεια ή ακριβή φωτοαντίγραφα προηγούµενων αδειών διαµονής από τις οποίες να αποδεικνύεται συνολικά η δεκαετής νόµιµη διαµονή του στην Ελλάδα.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, για την πλήρη κάλυψη ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης ή επικυρωµένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού οργανισµού βάσει της κείµενης νοµοθεσίας.
 • Αποδεικτικό εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων µόνο για τις περιπτώσεις που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 15, 17, 20- 22, 25-27.
 • Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων µόνο για τις περιπτώσεις που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 15, 20- 22, 25-27 και αναφορικά µε το χρονικό διάστηµα της προηγούµενης άδειας διαµονής του.

Η ανωτέρω καταγραφή έχει ενδεικτικό χαρακτήρα. Εάν θέλετε να φτιάξετε, ανανεώσετε τα χαρτιά σας στην Ελλάδα, ή έχετε την οποιαδήποτε απορία για το τι δικαιώματα έχετε είμαστε πάντα στην διάθεση σας να μελετήσουμε κατόπιν ραντεβού την υπόθεση σας στο γραφείο μας ώστε να σας στηρίξουμε.

Διεκπεραιώνουμε την έκδοση κάθε είδος άδειας διαμονής, κατόπιν λεπτομερούς εξέτασης της περίπτωσής σας.

Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έκδοση αδειών διαμονής οποιουδήποτε τύπου. Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε:

 • Να συγκεντρώσουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να προβούμε στις αναγκαίες μεταφράσεις και επικυρώσεις.
 • Να καταθέσουμε για λογαριασμό σας αίτηση για έκδοση άδειας διαμονής στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Να καταθέσουμε κάθε συμπληρωματικό έγγραφο ή αίτηση απαιτηθεί.
 • Να παρακολουθούμε την πορεία του φακέλου για την έκδοση της άδειας διαμονής σας.
 • Να παραλάβουμε την απόφαση που θα εκδοθεί επί της αιτήσεώς σας.
 • Να σας συνδράμουμε σε οποιοδήποτε ζήτημα απαιτηθεί, όπως ενδεικτικά να ασκήσουμε ένδικα βοηθήματα και μέσα τυχόν απορριπτικών αποφάσεων, να προβούμε στην διαγραφή σας από τον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών, να ασκήσουμε αντιρρήσεις κατά αποφάσεων κράτησης σε περίπτωση που κρατείστε ως παράνομοι μετανάστες στην Χώρα κ.ο.κ.