Για την ίδρυση υποκαταστήματος χρειάζεται έγκριση και εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).

Μετά την έγκριση ίδρυσης υποκαταστήματος ακολουθεί η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής στο τοπικό Εμπορικό Επιμελητήριο, η λήψη ΑΦΜ της εταιρείας και η έναρξη των δραστηριοτήτων της.

Η αρμόδια υπηρεσία προς έγκριση ίδρυσης υποκαταστήματος κρίνει, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, σε ποια εταιρική μορφή προσομοιάζει η μορφή της ελληνικής εταιρείας και παρέχει αντιστοίχως άδειες εγκατάστασης είτε με τη μορφή της ΕΠΕ είτε της ΑΕ.
Το υποκατάστηµα διοικείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος διορίζεται από την εταιρεία, γνωστοποιείται στην αρμόδια κατά τόπο υπηρεσία ΓΕΜΗ και έχει το δικαίωµα να εκπροσωπεί το υποκατάστηµα.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος ευθύνεται όπως το µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου µιας ΑΕ ή ο διαχειριστής µιας ΕΠΕ.

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει την κρίση και την τεχνογνωσία για να σας βοηθήσει στο στήσιμο της επιχειρηματικής σας προσπάθειας, στην ίδρυση της επιχείρησης σας, καθώς και σε όλη την μετέπειτα πορεία της επιχείρησης σας.

Επικοινωνήστε άμεσα με το δικηγορικό μας γραφείο και λάβετε εξατομικευμένη συμβουλευτική για την επιχείρηση σας!