ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αδεια για ολιγοήμερη παραμονή Τμήματα αλλοδαπών και Α/Τ ή Τ/Α που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών. α) Αίτηση

β) Ισχυρό διαβατήριο

γ) Αποδεικτικά στοιχεία περί της ύπαρξης εξαιρετικών λόγων για την παράταση της παραμονής, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αιτών διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης στη χώρα μας

2. Βεβαίωση εγγραφής πολιτών Ε.Ε. για άσκηση ΜΗ μισθωτής δραστηριότητας-ελευθ. Παροχής υπηρεσιών. Τμήματα αλλοδαπών και Α/Τ ή Τ/Α που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών. α) Αίτηση

β) Έγγραφο με βάση το οποίο ο αιτών εισήλθε στην Ελλάδα

γ) έγγραφο από το οποίο προκύπτει η άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας

δ) τρεις(3) φωτογραφίες

3. Βεβαίωση εγγραφής πολιτών Ε.Ε. για άσκηση έμμισθης δραστηριότητας Τμήματα αλλοδαπών και Α/Τ ή Τ/Α που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών. α) Αίτηση

β) Έγγραφο με βάση το οποίο ο αιτών εισήλθε στη χώρα μας

γ) Βεβαίωση πρόσληψης εργοδότη ή άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την άσκηση μισθωτής δραστηριότητας

δ) τρεις(3) φωτογραφίες

4. Βεβαίωση εγγραφής πολιτών Ε.Ε., όταν είναι μέλη οικογένειας πολίτη της Ε.Ε. Τμήματα αλλοδαπών και Α/Τ ή Τ/Α που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών. α) Αίτηση

β) Έγγραφο με βάση το οποίο ο αιτών εισήλθε στη Χώρα μας

γ) επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί την ύπαρξη δεσμού συγγενείας

δ) φ/φο της βεβαίωσης εγγραφής του πολίτη που συνοδεύουν ή έρχονται να συναντήσουν

ε) φ/φο πιστοποιητικού γέννησης τέκνων ή αντίστοιχο πιστ/κό ηλικίας (ανήλικα τέκνα)

στ) `Ανω του 21ου έτους τέκνα και ανιόντες έγγραφο που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του Κράτους προέλευσης ή καταγωγής που αποδεικνύει   ότι τα πρόσωπα αυτά συντηρούνται από τον πολίτης της Ένωσης ή ζουν μαζί του στην ίδια στέγη στο Κράτος αυτό

ζ) τρεις(3) φωτογραφίες

5. Βεβαίωση εγγραφής για σπουδές Τμήματα αλλοδαπών και Α/Τ ή Τ/Α που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών. α) Αίτηση

β) Έγγραφο με βάση το οποίο ο αιτών εισήλθε στη Χώρα μας

γ) απόδειξη εγγραφής σε εκπ/κό ίδρυμα και για πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και διάθεση επαρκών πόρων

δ) τρεις (3) φωτογραφίες

6. Βεβαίωση εγγραφής πολιτών Ε.Ε., για άλλους λόγους Τμήματα αλλοδαπών και Α/Τ ή Τ/Α που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών. α) Αίτηση

β) Έγγραφο με βάση το οποίο ο αιτών εισήλθε στη Χώρα μας

γ) Αποδεικτικά στοιχεία ότι τόσο αυτοί όσο και τα μέλη οικογένειας τους διαθέτουν υγειονομική ασφάλιση και επαρκείς πόρους

δ) τρεις (3) φωτογραφίες

7. Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε. Τμήματα αλλοδαπών και Α/Τ ή Τ/Α που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών. α) Αίτηση

β) Έγγραφο με βάση το οποίο ο αιτών εισήλθε στη Χώρα μας

γ) Έγγραφα που πιστοποιούν την 5ετή διαμονή τους στην Ελλάδα (άδειας διαμονής κ.λπ.).

δ) τρεις (3) φωτογραφίες

8. Ειδικό δελτίο ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ομογενείς πολίτες Αλβανίας ή μέλη οικογενειών τους. Τμήματα αλλοδαπών και Α/Τ ή Τ/Α που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών. α) Αίτηση

β) Ισχυρό ταξιδιωτικό έγγραφο με ισχυρή προξενική θεώρηση, γ) πιστοποιητικό γάμου

δ) πιστοποιητικό γέννησης

ε) έξι (6) φωτογραφίες

9. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.) σε Ομογενείς προερχόμενους από τ. Ε.Σ.Σ.Δ. Α.Δ. Χώρας και Δ/νσεις Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης α) Αίτηση

β) Διαβατήριο

γ) Πιστοποιητικό γέννησης

δ) >>γάμου

ε) >> οικογενειακής κατάστασης

στ) Εσωτερικό διαβατήριο, εφόσον υπάρχει

ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει την Ελληνική Καταγωγή

η) Βεβαίωση της αστυνομικής ή Ελληνικής προξενικής αρχής του τόπου κατοικίας του αιτούντος, περί της δακτυλοσκόπησής του

θ) Τρεις (3) φωτογραφίες.             Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται νομίμως επικυρωμένα στο πρωτότυπο και σε επίσημη μετάφραση.

10. Άδεια παραμονής ή Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού. Τμήματα αλλοδαπών και Α/Τ ή Τ/Α που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών α) Αίτηση

β) Ισχυρό ταξιδιωτικό έγγραφο

γ)τρεις (3) φωτογραφίες

11. Ειδικό δελτίο αιτούντος άσυλο αλλοδαπού, το οποίο ισχύει για έξι (06) μήνες και ανανεώνεται μέχρι περαίωσης εξέτασης αιτήματος ασύλου (ροζ κάρτα). Τμήματα Ασύλου των Διευθύνσεων Αλλοδαπών στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και Τμήματα ή Υποδ/νσεις Ασφαλείας των Αστυνομικών Διευθύνσεων της Χώρας. α) Αίτηση

β) Μία (1) φωτογραφία

12. Άδεια παραμονής 5ετούς ισχύος (λευκή) και ειδικό δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού φυγάδα (κίτρινο), σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Τμήματα Ασύλου των Διευθύνσεων Αλλοδαπών στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και Τμήματα ή Υποδ/νσεις Ασφαλείας των Αστυνομικών Διευθύνσεων της Χώρας. α) Μία (1) φωτογραφία Προϋπόθεση Απόφαση περί χορήγησης της προσφυγικής ιδιότητας.
13. Ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού, που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας ετήσιας διάρκειας (ανθρωπιστικό). Τμήματα Ασύλου των Διευθύνσεων Αλλοδαπών στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και Τμήματα ή Υποδ/νσεις Ασφαλείας των Αστυνομικών Διευθύνσεων της Χώρας. α) Μία (1)φωτογραφία Προϋπόθεση Απόφαση μη αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας.
14. Βεβαίωση δακτυλοσκόπησης Ομογενών προερχομένων από Χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. Αστυν. Τμήματα ή Τμήματα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου. α) Αίτηση

β) Δύο (2) ασπρόμαυρες φωτογραφίες, πρόσφατης έκδοσης, διαστάσεων 0,036Χ0,036

γ) Ταξιδιωτικό έγγραφο βάσει του οποίου ο αιτών εισήλθε στη Χώρα μας, με τα στοιχεία ταυτότητας να αποδίδονται με λατινικούς χαρακτήρες

δ) Εάν στο ταξιδιωτικό έγγραφο τα στοιχεία δεν αποδίδονται με λατινικούς χαρακτήρες, τότε απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο της αρμόδιας προξενικής αρχής της χώρας του, στο οποίο τα στοιχεία ταυτότητός του θα αποδίδονται στη λατινική.

15. Πιστοποιητικό μη απέλασης αλλοδαπού, που έχει υποβάλλει αίτηση για πολιτογράφηση. Τμήματα αλλοδαπών και Α/Τ ή Τ/Α που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών α) Αίτηση

β) `Αδεια παραμονής σε ισχύ

16. Ειδικό ταξιδιωτικό έγγραφο (Τ.DV) για πρόσφυγες-ανιθαγενείς. Διεύθυνση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α. α) Αίτηση

β) Δύο(2) πρόσφατες φωτογραφίες

γ) Παράβολο χαρτοσήμου Ατομικό ετήσιας διάρκειας 4,4 + 20% ΟΓΑ=5,28 ΕΥΡΩ Ατομικό Διετούς διάρκειας 8,8 + 20% ΟΓΑ= 10,56 ΕΥΡΩ Οικογενειακό ετήσιας διάρκειας 8,8 + 20% ΟΓΑ= 10,56 ΕΥΡΩ Οικογενειακό διετούς διάρκειας 17,61 + 20% ΟΓΑ= 21,13 ΕΥΡΩ

δ) Έγγραφη συγκατάθεση γονέων ή του έχοντος την επιμέλεια για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.