Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τις δυνατές μορφές των εταιρειών στη Ρουμανία:

ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
societate cu raspundere limitata (SRL) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

 • Περιορισμένη ευθύνη


 • Τουλάχιστον 1 μέτοχος


 • Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 200 RON (περίπου 45 ευρώ)


Η πλέον διαδεδομένη μορφή εταιρείας
societate pe actiuni (SA) Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ)

 • Δυνατότητα δημόσιας εγγραφής μετόχων


 • Δυνατότητα εισαγωγής στο χρηματιστήριο


 • Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 90.000 RON (20.000 ευρώ)


 • Περιορισμένη ευθύνη μετόχων


 • Τουλάχιστον 2 μέτοχοι


Ενδείκνυται για μεσαίου και μεγάλου μεγέθους εταιρείες.
societate in nume colectiv Ομόρρυθμη Εταιρεία

 • Ευθύνη απεριόριστη και εις ολόκληρον


Ενδείκνυται για μικρές και οικογενειακές εταιρείες.
societate in comandita simpla Ετερόρρυθμη Εταιρεία

 • Ο μέτοχος είναι υπεύθυνος για το ποσό της συμμετοχής του


 • Ευθύνη απεριόριστη και προσωπική


Χρησιμοποιείται ελάχιστα στην πράξη.
societate in comandita pe actiuni

 

Ετερόρρυθμη Κατά Μετοχές

 • Ο μέτοχος είναι υπεύθυνος για το ποσό της συμμετοχής του


 • Υπευθυνότητα απεριόριστη και προσωπική


 • Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 90.000 RON (20,000 Ευρώ περίπου)


Χρησιμοποιείται ελάχιστα στην πράξη.