Το Ρουμανικό δίκαιο συμβαδίζει γενικά με όλους τους τρόπους κτήσης ακινήτων, που παραδοσιακά υφίστανται στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Πλέον δεν υπάρχουν περιορισμοί για αγορά ακινήτων (είτε πρόκειται για κατοικίες, γεωργική γη και δάση) από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα ή από εταιρείες που έχουν την έδρα τους στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Έτσι, μπορείτε να αποκτήσετε ακίνητο στη Ρουμανία ακόμη και ως Φυσικό Πρόσωπο με μόνη προϋπόθεση την έκδοση ΑΦΜ (NIF).

Το δικηγορικό μας γραφείο προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και βήματα, μέχρι την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας.